Фонди

Ф. Р-1028. Виробничий трест будівельних матеріалів виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет
Справ: 1002; 1946—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1028 Опис 1 : Справ: 997; 1946—1980 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат, фінансові плани та звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності тресту. Звіти з впровадження винаходів, нової техніки і передової технології, підготовки і підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників. Відомості про виробництво продукції, її собівартість, норми витрачання сировини і матеріалів. Звіти з охорони праці і техніки безпеки. Протоколи засідань профспілкового комітету. Плани роботи, кошториси, фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1946—1960 рр. 1961—1970 рр. 1971—1980 рр.
Ф.Р-1028 Опис 2 : Справ: 5; 1966—1970 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти. Акти ревізії фінансової діяльності.
1966—1970 рр.
Фонд Опис