Колегія Державного архіву м. Києва

Колегія Державного архіву є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, публічного обговорення та прийняття рішень із найважливіших напрямів діяльності державного архіву:формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, обговорення прогнозів, проектів програм, планів розвитку архівної справи, аналіз стану роботи державного архіву, архівних відділів районних в місті Києві державних адміністрацій з основних питань діяльності.

Колегія як дорадчий орган працює згідно з наказом про колегію. Кількісний та персональний склад колегії визначається директором Державного архіву.

Голова колегії    – Іван Кісіль.

Секретар колегії – Олена Метельська.

План роботи колегії Державного архів м.Києва на 2023 р.

 

Науково-методична рада

Науково-методична рада Державного архіву м. Києва є дорадчим органом, створеним для підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи, діловодства, складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи, впровадження наукових і методичних розробок, науково-видавничої роботи, оцінки результатів наукової роботи державного архіву, проектів нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації тощо.

Діяльність Науково-методичної ради організовується у відповідності до наказу про затвердження складу науково-методичної ради Державного архіву м.Києва. До складу Науково-методичної ради входять провідні спеціалісти державного архіву, науково-дослідних установ та навчальних закладів відповідного профілю.

Голова ради –  Іван Кісіль.

Секретар      –  Тетяна Булгакова.

 

 

Експертно-перевірна комісія

Експертно-перевірна комісія Державного архіву м. Києва є постійнодіючим органом до компетенції якого віднесено розгляд методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, здійсненням організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних відділів районних в м. Києві державних адміністрацій, а також експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, фондово- закупівельних комісій музеїв, що перебувають у державній чи комунальній власності, експертно-оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності.

Повноваження Експертно-перевірної комісії визначені положенням, та наказом про внесення змін до складу експертно-перевірної комісії Державного архіву м.Києва. До складу комісії входять провідні спеціалісти державного архіву, а також представники Галузевого державного архіву "Українського інституту національної пам'яті" та архівного відділу Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики від 25 липня 2023 року № 400 Державного архіву надано право проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення.

Голова комісії –  Ольга Спольник.

Секретар      –  Алла Німенко.