Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

- забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

- координація діяльності підприємств, установ і організацій, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву, у питаннях діловодства, архівної справи та внесення їх документів до НАФ;

- організація роботи щодо формування Національного архівного фонду, комплектування Державного архіву профільними документами;

- надання нормативно-правової, науково-методичної допомоги архівним підрозділам та діловодним службам підприємствам, установам і організаціям, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву;

- організація роботи з проведення експертизи цінності документів у підприємствах, установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву.

Начальник відділу – Дмитренко Анатолій Петрович.

(044)467 12 69

 

Відділ інформації та використання документів

- виконує тематичні, біографічні, фактографічні та соціально-правові запити громадян, організацій чи установ як України, так і з-за кордону;

- надає документи дослідникам та іншим користувачам документної інформації для ознайомлення у читальному залі архіву;

- здійснює популяризацію ретроспективної інформації документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві;

- організовує виставкову діяльність архіву, підготовку документальних видань, статей і добірок документів у наукових виданнях та ЗМІ, бере участь у радіо- і телепередачах, зйомках документальних фільмів, проводить оглядові екскурсії за документами архіву тощо.

Начальник відділу – Єрохіна Ольга Михайлівна

(044) 468 14 24

 

 

Відділ забезпечення збереженості, обліку та довідкового апарату

- приймання документів на державне зберігання від державних органів, підприємств, установ і організацій;

- організація зберігання документів Національного архівного фонду та їх раціональне розміщення в архівосховищах секторів фондів;

- здійснення заходів щодо забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду з дотриманням вимог щодо їх зберігання;

- ведення державного обліку документів Національного архівного фонду;

- проводить перевіряння наявності та фізичного стану документів, підготовку та передавання їх на ремонт, реставрацію та профілактичне оброблення.

- створює та удосконалює систему науково-довідкового апарату до документів архіву.

Заступник директора-начальник відділу – Кісіль Іван Миколайович

(044) 468 55 80

 

 

Фінансово-економічний відділ

- забезпечує ефективне і раціональне використання бюджетних асигнувань та матеріальних ресурсів;

- формує та подає до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції до бюджетного запиту;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення фінансування, організації оплати праці, планування і звітності бухгалтерського обліку;

- веде бухгалтерський облік та звітність;

- здійснює контроль за своєчасним і належним оформленням фінансово-господарських документів та законністю операцій, контроль за виконанням зобов’язань наявністю та рухом майна, використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених кошторисів.

Начальник відділу – Кирик Вікторія Вікторівна.

(044) 4536763

 

 

Сектор діловодного забезпечення

- здійснює облік, реєстрацію, обробку, супровід проходження вхідної та вихідної кореспонденції;

- забезпечує функціонування електронного документообігу в державному архіві;

- контролює дотримання працівниками виконавської дисципліни, відповідей на публічну інформацію;

- розробляє та контролює дотримання інструкції з діловодства та номенклатури справ.

Завідувач сектору – Крамаренко Ганна Дмитрівна.

(044) 468 15 08

 

 

Сектор інформаційних технологій

- здійснює виготовлення електронних копій документів Національного архівного фонду, забезпечує їх збереження та облік;

- впроваджує новітні інформаційні технології у роботу;

- розроблення та супровід інформаційної системи архіву.

(044) 468 15 08

 

Сектор реставрації документів

- виконує роботи з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичної обробки документів Національного архівного фонду;

- здійснює оправлення і брошурування архівних документів.

Завідувач сектору – Шут Тарас Леонідович

(044) 468 15 08

 

 

Сектор режимно-секретної роботи

Сектор виконує завдання, які покладено на Державний архів м. Києва у сфері охорони державної таємниці.

(044) 468 34 01

 

 

Сектор матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень

- забезпечує господарську діяльність архіву;

- здійснює заходи щодо утримання в належному санітaрному та протипожежному стані приміщень архіву та прилеглих територій;

- займається матеріально-технічним забезпеченням діяльності архіву.

Гоголь Світлана Іллівна

(044) 468 15 08

 

 

Сектор управління персоналом

- добір персоналу, організація підвищення рівня його професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- розробляє пропозиції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників архіву, організовує їх регулярне навчання;

- організовує загальний контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю, державну службу;

- забезпечує документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

Крот Ніна Іванівна

(044) 468 34 01