Фонди

Ф. Р-895. Київський технологічний інститут харчової промисловості Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 5294; 1930, 1931, 1943—1981 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-895 Опис 1 : Справ: 1570; 1940, 1943—1959 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Статут. Статистичні звіти про діяльність інституту та чисельність студентів. Навчальні плани та програми. Протоколи засідань державної екзаменаційної та конкурсної комісій. Плани і звіти про роботу ученої ради. Конспекти лекцій викладачів. Документи про присвоєння наукових ступенів. Рецензії на наукові праці. Проекти підручників.
1940, 1943-1959 рр.
Ф.Р-895 Опис 2 : Справ: 253; 1930—1931, 1943—1959 рр.
Протоколи засідань кафедр. Плани і звіти про роботу інституту, ученої ради, кафедр. Списки викладачів і студентів.
1930—1931, 1943—1959 рр.
Ф.Р-895 Опис 3 : Справ: 112; 1960—1975 рр.
Накази з основної діяльності. Плани та звіти про роботу інституту. Протоколи засідань приймальної комісії.
1960—1962 рр. 1963—1975 рр.
Ф.Р-895 Опис 4 : Справ: 748; 1960—1971 рр.
Положення про кафедри. Протоколи засідань кафедр. Плани і звіти з навчально-методичної та науково-дослідної роботи факультетів, кафедр. Списки наукових праць. Звіти про проходження студентами виробничої практики, відрядження викладачів. Конспекти лекцій викладачів.
1960—1962 рр. 1963—1970 рр.
Ф.Р-895 Опис 5 : Справ: 119; 1960—1975 рр.
Протоколи: нарад професорсько-викладацького складу; засідань редакційної колегії інституту. Програми наукових конференцій. Плани і звіти з навчально-методичної і науково-дослідної роботи, підготовки посібників і підручників. Відомості про діяльність студентського наукового товариства.
1960—1962 рр. 1963—1975 рр.
Ф.Р-895 Опис 6 : Справ: 364; 1960—1971 рр.
Положення про ради інституту та факультетів. Протоколи засідань ученої ради. Автореферати дисертацій і рецензії на них. Дисертації.
1960—1962 рр. 1963—1971 рр.
Ф.Р-895 Опис 7 : Справ: 6; 1960—1962 рр.
Плани і звіти з капітального будівництва.
1960—1962 рр.
Ф.Р-895 Опис 8 : Справ: 48; 1960—1971 рр.
Плани і звіти про роботу бібліотеки. Протоколи засідань бібліотечної ради.
1960—1962 рр. 1963—1971 рр.
Ф.Р-895 Опис 9 : Справ: 58; 1960—1975 рр.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Фінансові плани і звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності інституту. Звіти з фінансово-господарської діяльності дослідного заводу, Вінницького загальнотехнічного факультету, навчально-експериментальних майстерень. Акт передавання Вінницького загально-технічного факультету Київському політехнічному інститутові (1964 р.).
1960—1962 рр. 1963—1971 рр. 1972—1975 рр.
Ф.Р-895 Опис 10 : Справ: 43; 1960—1971 рр.
Штатні формуляри професорсько-викладацького складу. Статистичні відомості про кількісний і якісний склад викладачів, студентів-іноземців. Плани працевлаштування випускників і аспірантів інституту. Акт передавання Черкаського загальнотехнічного факультету Київському політехнічному інститутові (1961 р.).
1960—1962 рр. 1963—1971 рр.
Ф.Р-895 Опис 11 : Справ: 288; 1944—1962 рр.
Особові справи професорів і викладачів, звільнених з роботи.
1944—1962 рр.
Ф.Р-895 Опис 12-с : Справ: 97; 1945—1965 рр.
Постанови місцевих і партійних органів державної влади. Накази і циркуляри Мінвузів СРСР і УРСР. Правила та інструкції, розроблені Мінвузом СРСР. Відгуки і висновки по науково-дослідницькій роботі. Затверджені номенклатури справ.
1945—1960 рр. 1961—1965 рр.
Ф.Р-895 Опис 13 : Справ: 41; 1963—1975 рр.
Протоколи: звітно-виборних конференцій та загальних зборів членів профспілки; засідань президії. Плани і звіти роботи. Статистичні звіти. Кошториси витрат комітету профспілки.
1963—1970 рр. 1971—1975 рр.
Ф.Р-895 Опис 14 : Справ: 23; 1952—1962 рр.
Протоколи засідань бібліотечної ради. Звіти про відрядження. Плани і звіти про роботу бібліотеки.
1952—1962 рр.
Ф.Р-895 Опис 15 : Справ: 1322; 1971—1981 рр.
Протоколи засідань рад факультетів. Плани та звіти з навчально-виховної, методичної, науково-дослідної роботи, наукового і культурного співробітництва з вищими навчальними закладами. Звіти голів державних екзаменаційних комісій. Статистичні звіти. Плани і звіти про діяльність наукового студентського товариства.
1971—1981 рр.
Ф.Р-895 Опис 16 : Справ: 107; 1976—1980 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Зведені річні звіти з навчально-виховної, методичної, науково-дослідної роботи інституту. Штатні розписи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти з кадрових питань. Протоколи звітно-виборних конференцій та загальних зборів членів профспілки; засідань президії. Плани і звіти роботи. Статистичні звіти. Кошториси витрат комітету профспілки.
1976—1980 рр.
Ф.Р-895 Опис 17 : Справ: 95; 1980—1984 рр.
Дипломні проекти студентів інституту.
1980—1984 рр.
Фонд Опис