Фонди

Ф. Р. - 308

Київський політехнічний інститут Міністерства вищої та середньої освіти УРСР
Справ: 14401; 1918-1978 рр.

 

Фонд Опис
Ф.Р-308 Опис 1: Справ: 884; 1919-1930 рр.
Витяги з протоколу президії ради вищих навчальних закладів про об’єднання Київського політехнічного інституту (далі – КПІ) і Вищого технічного інституту (1919). Накази з основної діяльності. Доповіді ректора КПІ про організацію Київського сільськогосподарського інституту (1922). Дипломи, свідоцтва та інші документи випускників інституту. Навчальні плани та програми факультетів: інженерного, електротехнічного, механічного, сільськогосподарського, хімічного. Списки професорсько-викладацького складу, технічного персоналу, студентів. Екзаменаційні відомості. Відомості про захист дипломних робіт. Листування з АН СРСР, вузами та іншими установами щодо участі викладачів інституту у наукових конференціях.
Ф.Р-308 Опис 1-ос: Справ: 2037; 1919-1930 рр.
Особові справи студентів.
Ф.Р-308 Опис 2-ос: Справ: 86; 1919-1930 рр.
Особові справи викладачів.
Ф.Р-308 Опис 3: Справ: 409; 1919-1930 рр.
Особові справи службовців.
Ф.Р-308 Опис 4: Справ: 668; 1919—1930 рр.
Особові справи студентів.
Ф.Р-308 Опис 5: Справ: 668; 1919-1930 рр.
Особові справи студентів.
Ф.Р-308 Опис 7: Справ: 17; 1925-1929 рр.
Циркуляри Народного комісаріату освіти УСРР щодо соціального складу студентів. Характеристики, списки студентів – кандидатів для вступу до аспірантури.
Ф.Р-308 Опис 8: Справ: 11; 1917-1919, 1923, 1925, 1930 рр.
Списки професорсько-викладацького складу факультету інженерів шляхів сполучення. Відомості про пожежу в ракетній майстерні. Звіт про витрачання коштів на будівництво інституту.
Ф.Р-308 Опис 9: Справ: 1714; 1944-1969 рр.
Листування з Вищою атестаційною комісією Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК СРСР, Міністерством вищої освіти СРСР з питань діяльності наукової ради, здобуття наукових ступенів. Документи (автореферати, рецензії, витяги з протоколів, стенограми засідань наукової ради) із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.
1944-1965 1966-1969
Ф.Р-308 Опис 10: Справ: 318; 1945-1964 рр.
Протоколи, звіти науково-технічних конференцій. Звіти з науково-дослідної роботи. Листування з Міністерствами вищої освіти СРСР, УРСР, Інститутом техніко-економічної інформації АН СРСР з питань складання анотацій на науково-дослідні роботи.
Ф.Р-308 Опис 11-с: Справ: 1943; 1942-1982 рр.
1942-1962 рр. 1963-1967 рр. 1968-1971 рр. 1972-1977 рр. 1978-1982 рр.
Ф.Р-308 Опис 12: Справ: 318; 2695; 1944-1965 рр
Навчальні плани факультетів. Статистичні звіти про розподіл студентів за курсами і спеціальностями. Протоколи засідань наукових рад факультетів. Відгуки та рецензії викладачів на наукові праці, підручники, навчальні посібники. Звіти державних екзаменаційних комісій факультетів про результати захисту студентами дипломних робіт. Звіт про роботу оздоровчо-спортивного табору інституту “Сосновий”.
1944-1957 1958-1965
Ф.Р-308 Опис 13: Справ: 279; 1941, 1944-1966 рр.
Накази та постанови Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК СРСР та УРСР, Міністерства вищої освіти УРСР з питань організації навчально-методичної роботи. Листування зі Всесоюзним комітетом у справах вищої школи при Раді Міністрів СРСР щодо придбання обладнання для інституту. Вітальні листи з нагоди нагородження інституту орденом Леніна (1948). Звіти про результати вступних іспитів. Штатні розписи.
Ф.Р-308 Опис 15: Справ: 81; 1950-1975 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій. Кошториси прибутків і витрат. Звіт про роботу комісії зі спорудження монумента студентам, викладачам і працівникам інституту, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
Ф.Р-308 Опис 16: Справ: 59; 1954-1975 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій. Документи проведення конкурсу серед вузів м. Києва на кращий студентський гуртожиток, організацію побуту і відпочинку студентів.
Ф.Р-308 Опис 18: Справ: 167; 1954-1974 рр.
Механіко-машинобудівний факультет. Протоколи засідань методичної комісії. Відгуки викладачів факультету на методичні посібники, автореферати та дисертації. Звіт з навчальновиховної роботи. Тематика дисертаційних досліджень.
Ф.Р-308 Опис 19: Справ: 138; 1966-1975 рр.
Хіміко-технологічний факультет. Протоколи засідань ради факультету. Звіти з науководослідної роботи. Тематика дисертаційних досліджень.
Ф.Р-308 Опис 20: Справ: 172; 1966-1976 рр.
Електроенергетичний факультет. Програми курсу лекцій з електротехніки. Пропозиції та план роботи щодо розвитку творчої співпраці між кафедрами електроенергії інституту у м. Брно (ЧССР) та кафедрою електроприводу КПІ. Тематика дисертаційних досліджень.
Ф.Р-308 Опис 21: 206; 1966-1976 рр.
Факультет хімічного машинобудування. Протоколи, стенограми засідань наукової ради факультету. Програми курсу лекцій з предметів. Відомості про результати навчальновиховної та дослідної роботи. Відгуки, рецензії на статті, навчальні посібники. Тематичний план з науково-дослідної роботи.
Ф.Р-308 Опис 22: 213; 1966-1976 рр.
Теплоенергетичний факультет. Плани, звіти з науково-дослідницької роботи. Угоди про творчу співпрацю теплоенергетичного факультету КПІ з організаціями Азербайджанської РСР. Звіти державної екзаменаційної комісії про захист дипломних робіт. Відомості про надання технічної допомоги промисловим підприємствам.
Ф.Р-308 Опис 23: 103; 1966-1976 рр.
Механіко-технологічний факультет. Протоколи засідань кафедри. Програма курсу лекцій для аспірантів. Відгуки, рецензії на автореферати, підручники, посібники. Звіти з навчально-виховної роботи.
Ф.Р-308 Опис 24: Справ: 76; 1965-1975 рр.
Електроакустичний факультет. Плани, звіти з навчально-виховної роботи. Програми курсів лекцій. Звіти про розподіл студентів за курсами і спеціальностями.
Ф.Р-308 Опис 25: Справ: 81; 1966-1976 рр.
Радіотехнічний факультет. Протоколи засідань ради факультету. Плани та звіти з навчально-виховної роботи.
Ф.Р-308 Опис 26: 102; 1966-1976 рр.
Факультет автоматики та електроприладобудування. Перспективні плани з науководослідницької роботи. Протоколи засідань ради факультету. Звіт з навчально-виховної роботи. Тематика дисертаційних досліджень.
Ф.Р-308 Опис 27: 93; 1966-1975 рр.
Приладобудівний факультет. Протоколи засідань ради факультету. Плани та звіти з науково-дослідної роботи.
Ф.Р-308 Опис 28: 93; 1966-1975 рр.
Факультет радіоелектроніки. Плани з науково-дослідної роботи. Програми курсів лекцій. Звіти з науково-методичної роботи.
Ф.Р-308 Опис 29: 75; 1966-1976 рр.
Факультет гірської електромеханіки. Протоколи засідань наукової ради факультету з питань розробки наукових тем. Звіт з науково-методичної роботи. Програми курсу лекцій.
Ф.Р-308 Опис 30: 1405; 1954-1978 рр.
Дипломні проекти студентів та розрахунково-пояснювальні записки до них.
Ф.Р-308 Опис 31-с: Справ: 220; 1975-1982 рр. Конструкторське бюро "Шторм".
Фонд Опис