Фонди

Ф.Р-1471 Статистичне управління м. Києва
Справ: 24281; 1943-1996 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1471 Опис 1: Справ: 118; 1950-1968 рр.
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат, річні звіти про виконання кошторисів. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Тематичні плани підготовки та підвищення кваліфікації працівників. Річні звіти: фінансові, виробничі, з кадрових питань.
1950-1968 рр.
Ф.Р-1471 Опис 2: Справ: 7464; 1944-1985 рр.
Статистичні дані про працюючих на підприємствах, в установах та організаціях м. Києва: їх чисельність, вік, стать, стаж роботи, кваліфікацію, тарифні розряди та заробітну плату, підвищення кваліфікації та ін.
1944-1965 рр. 1966-1969 рр. 1970-1973 рр. 1974-1975 рр. 1976-1980 рр. 1981-1982 рр. 1983-1985 рр.
Ф.Р-1471 Опис 3: Справ: 5880; 1952-1985 рр.
Річні, квартальні статистичні довідки, таблиці та опитувальні анкети вибіркового обстеження з даними про бюджети сімей, прибутки і витрати, житлові умови працівників підприємств, установ та організацій міста. Зведені дані про споживання продуктів харчування в їдальнях та дошкільних закладах.
1952-1961 рр. 1962-1975 рр. 1976-1979 рр. 1980-1982 рр. 1983-1985 рр.
Ф.Р-1471 Опис 3с: Справ: 816; 1947-1996 рр.
Накази з основної діяльності. Аналітичні записки Головного управління статистики у м. Києві про виконання планів капіталовкладень і капітального будівництва. Статистичні звіти про роботу промислових підприємств міста, їх виробничу потужність, випуск основних видів продукції, фонди заробітної плати, обсяги валової продукції, проведення атестації працівників, розподіл молодих спеціалістів. Списки промислових підприємств з даними про чисельність працівників. Розрахунки балансів трудових ресурсів міста. Відомості про чисельність мешканців м. Києва за даними Всесоюзного перепису населення 1959 р.
1947-1964 рр. 1965-1975 рр. 1976-1983 рр. 1984-1988 рр. 1989-1996 рр.
Ф.Р-1471 Опис 4: Справ: 1243; 1943-1983 рр.
Відомості про випуск валової продукції на підприємствах м. Києва. Дані перепису промислових підприємств. Перелік діючих підприємств та підприємств, що не відновили діяльність з часу визволення м. Києва від нацистських загарбників у 1943 році. Відомості про потужність електрогенераторів, виробництво та споживання електроенергії на підприємствах міста. Баланси виробничих потужностей промислових підприємств. Підсумкові дані про кількість обладнання, машин на підприємствах Києва; чисельність робітників та службовців за віком, професіями, стажем роботи, тарифними розрядами, системою оплати праці.
1943-1974 рр. 1975-1983 рр.
Ф.Р-1471 Опис 5: Справ: 2414; 1944-1986 рр.
Зведені, річні таблиці та звіти з капітального будівництва; виконання планів будівельних, монтажних, підрядних, проектних та дослідних робіт; капіталовкладень та введення в дію основних і амортизаційних фондів; житлового будівництва у м. Києві. Статистичні звіти будівельних організацій про чисельність, склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою, фонд заробітної плати. Баланси з капіталовкладень підприємств, організацій м. Києва.
1944-1972 рр. 1973-1980 рр. 1981-1986 рр.
Ф.Р-1471 Опис 6: Справ: 454; 1948-1982 рр.
Статистичні звіти про мережу установ охорони здоров’я, санаторіїв і будинків відпочинку; дошкільних закладів, літніх піонерських таборів; загальноосвітніх шкіл м. Києва. Дані про роботу музеїв, бібліотек, театрів, концертних організацій, музичних колективів, видавництв. Відомості про чисельність пенсіонерів та розміри пенсій. Титульні списки вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. Довідки про результати складання списків виборців. Баланси прибутків та витрат населення м. Києва.
1948-1977 рр. 1978-1984 рр.
Ф.Р-1471 Опис 7: Справ: 1578; 1961-1987 рр.
Зведені звіти з механізації, автоматизації виробничих процесів; заміни застарілих машин, обладнання, приладів; впровадження передової технології на підприємствах; надходження та впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій; виконання науково-дослідних робіт; випуску нових видів промислової продукції; наукової організації праці.
1961-1982 рр. 1983-1987 рр.
Ф.Р-1471 Опис 9: Справ: 361; 1944-1979 рр.
Зведені та статистичні звіти про фонд заробітної плати, чисельність працюючих на підприємствах та в установах торгівлі м. Києва. Річні звіти торговельних організацій м. Києва про наявність холодильного, торговельного, технологічного обладнання; основні показники з товарообігу; державні, ринкові та комісійні ціни; реалізацію сільськогосподарських продуктів та худоби на ринках; надходження продовольчих товарів до державної та кооперативної торгівлі. Таблиці обчислення індексів цін на міських ринках. Підсумкові відомості з перепису плодово-ягідних, виноградних насаджень та худоби по м. Києву. Документи вибіркового обстеження підприємств громадського харчування та продовольчих магазинів Києва.
1944-1979 рр.
Ф.Р-1471 Опис 10: Справ: 1188; 1961-1987 рр.
Статистичні звіти про діяльність постачальницько-збутових організацій м. Києва. Зведені звіти промислових підприємств про норми витрачання сировини та матеріалів на одиницю продукції; забезпечення будівельними матеріалами. Дані перепису постачальницьких і збутових організацій міста, відомості про обладнання, машини, матеріальні ресурси.
1961-1981 рр. 1982-1987 рр.
Ф.Р-1471 Опис 11: Справ: 453; 1944-1987 рр.
Статистичні звіти, таблиці, відомості про роботу підприємств житлово-комунального господарства м. Києва; облік житлового фонду; виконання планів капітальних ремонтів житлових будинків, розмір квартирної плати; надання житлової площі; рівень побутового обслуговування населення, забезпечення промисловими товарами. Зведені статистичні звіти про роботу тролейбусного та трамвайного господарства.
1944-1945,1947-1983 рр. 1984-1987 рр.
Ф.Р-1471 Опис 12: Справ: 1128; 1965-1988 рр.
Статистичні звіти, відомості про автотранспортне обслуговування населення м. Києва: собівартість вантажних автоперевезень; наявність автомобілів, гаражів, авторемонтних майстерень, чисельність працівників галузі. Дані про діяльність телефонних станцій місцевого зв’язку. Статистичні звіти підприємств, організацій про використання води, охорону повітряного басейну та витрачання коштів на охорону природи.
1944-1945,1947-1983 рр. 1984-1987 рр.
Ф.Р-1471 Опис 13: Справ: 88; 1959-1976, 1980-1981 рр.
Баланси прибутків і витрат населення м. Києва. Документи вибіркового обстеження матеріальних затрат на виробництво промислової продукції та будівельно-монтажні роботи. Баланси трудових ресурсів по м. Києву.
1959-1976, 1980-1981 рр.
Ф.Р-1471 Опис 14: Справ: 157; 1959-1980 рр.
Таблиці річних бухгалтерських звітів підприємств та організацій м. Києва. Документи вибіркового обстеження оптових цін та рентабельності нових видів промислової сировини та матеріалів. Збірники середніх оптових цін та рентабельність окремих видів промислової продукції.
1959-1980 рр.
Ф.Р-1471 Опис 15: Справ: 123; 1971-1973 рр.
Інструментарій для проведення переоцінки та визначення амортизації основних фондів державних та госпрозрахункових підприємств, установ і організацій. Таблиці з підсумками переоцінки та визначення зносу споруд, основних фондів та спеціалізованого обладнання.
1971-1973 рр.
Ф.Р-1471 Опис 16: Справ: 816; 1952-1982 рр.
Статистичні звіти підприємств, організацій м. Києва з виконання планів капітального будівництва, введення в дію основних фондів; підготовки, підвищення кваліфікації робітників, інженерно-технічних працівників, службовців. Основні показники роботи будівельних та монтажних організацій Києва. Зведені таблиці чисельності та фонду заробітної плати робітників і службовців підприємств, установ і організацій. Баланси з капіталовкладень. Статистичні звіти підприємств та організацій про собівартість будівельних, монтажних, проектних і дослідних робіт.
1952-1982 рр.
Фонд Опис